G30041

Size (w x h ) : 19 mm x 12 mm

G30041

No.1
Amethyst , Lt. Amethyst ,
Crystal

MYR 30.00
SGD 10.00

G30041

No.2
Violet , Fuchsia ,
Rose

MYR 30.00
SGD 10.00

G30041

No.3
Lt. Rose , Rose ,
Aqua

MYR 30.00
SGD 10.00

G30041

No.4
Lt. Rose , Emerald ,
B
lue Zircon

MYR 30.00
SGD 10.00

G30041

No.5
Lt. Rose , Olivine ,
Lt. Topaz

MYR 30.00
SGD 10.00

G30041

No.6
Smk. Topaz , Lt. Col
,
Jonquil

MYR 30.00
SGD 10.00

G30041

No.7
Crystal
, Montana ,
Sapphire

MYR 30.00
SGD 10.00