B128

Size ( w x h ) : 50mm x 40mm - { 16g }

B128

No.1
Ameth
yst , Chrysolite ,
Olivine , Lt. Topaz

( Lt. Rose AB )

MYR 158.00
SGD 54.00

B128

No.2
Fuchsia , Aqua ,
Olivine , Lt. T
opaz
( Crystal AB )

MYR 158.00
SGD 54.00

B128

No.3
Rose , Crystal ,
Olivine , Lt. Topaz

( Amethyst AB )

MYR 158.00
SGD 54.00

B128

No.4
Topaz ,
Peach ,
Olivine , Lt. Topaz

( Amethyst AB )

MYR 158.00
SGD 54.00

B128

No.5
Emerald , Lt. Rose ,
Olivine , Lt. Topaz

( Aqua AB )

MYR 158.00
SGD 54.00

B128

No.6
Montana , Lt.
Rose ,
Olivine , Lt. Topaz

( Crystal AB )

MYR 158.00
SGD 54.00

B128

No.7
Aqua , Lt. Rose ,
Olivine , Lt. T
opaz
( Crystal AB )

MYR 158.00
SGD 54.00

B128

No.8
Lt.
Siam , Peach ,
Olivine , Lt. Topaz

( Crystal AB )

MYR .00
SGD .00

B128

No.9
Crystal

( Crystal AB )

MYR 158.00
SGD 54.00

B128

No.10
Blk. Diamond , Aqua ,
O
livine , Lt. Topaz
( Lt. Rose AB )

MYR 158.00
SGD 54.00

B128

No.11
Lt. Rose , Lt. Topaz ,
P
eridot , Aqua ,
Violet , Olivine ,
Lt. Topaz

( Crystal AB )

MYR 158.00
SGD 54.00