B145

Size : 37 mm x 29 mm
( W x H )

B145

No.1
Fuchsia , Lt. Rose ,
Crystal

( Lt. Siam AB )

MYR 96.00
SGD 32.00

B145

No.2
Tangerine ,

Lt. Rose , Crystal

( Lt. Siam AB )

MYR 96.00
SGD 32.00

B145

No.3
Lt. Topaz ,
Jonquil
, Crystal
( Lt. Siam AB )

MYR 96.00
SGD 32.00

B145

No.4
Lt. Colorado ,
Peach , Cr
ystal
( Lt. Siam AB )

MYR 96.00
SGD 32.00

B145

No.5
Olivine ,

Chrysolite , Crystal

( Lt. Siam AB )

MYR 96.00
SGD 32.00

B145

No.6
Montana ,

Black Diamond , Crystal

( Lt. Siam AB )

MYR 96.00
SGD 32.00

B145

No.7
Aqua , Lt. Rose ,
Crystal

( Lt. Siam AB )

MYR 96.00
SGD 32.00

B145

No.8
Lt. Siam ,
Padparadsc
ha ,
Crystal

( Lt. Siam AB )

MYR 96.00
SGD 32.00

B145

No.9
Crystal

( Lt. Siam AB )

MYR 96.00
SGD 32.00

B145

No.10
C. Terang ,

C. Lembut , Crystal
( Lt. Siam AB )

MYR 96.00
SGD 32.00

B145

No.11
Black Diamond ,
Lt. Ameth
, Crystal
( Lt. Siam AB )

MYR 96.00
SGD 32.00

B145

No.12
Blue Zircon
,
Lt. Rose , Crystal
( Lt. Siam AB )

MYR 96.00
SGD 32.00