B165

Size ( w x h ) : 36mm x 34mm - { 14g }

B165

No.1
Amethyst ,

Tanzanite , Aqua

( Rose AB )

MYR 128.00
SGD 44.00

B165

No.2
Rose , Violet ,
Peridot

( Rose AB )

MYR 128.00
SGD 44.00

B165

No.3
Emerald , B. Zircon ,
Lt. Rose

( Rose AB )

MYR 128.00
SGD 44.00

B165

No.4
E
rinite , Peridot ,
Lt. Topaz

( Rose AB )

MYR 128.00
SGD 44.00

B165

No.5
Mon
tana , Tanzanite ,
Lt. Rose

( Rose AB )

MYR 128.00
SGD 44.00

B165

No.6
Aqua , Violet ,
Lt. Rose

( Rose AB )

MYR 128.00
SGD 44.00

B165

No.7
Lt. Siam ,
Scarlet ,
Lt. Co
l
( Rose AB )

MYR 128.00
SGD 44.00

B165

No.8
Crystal

( Rose AB )

MYR 128.00
SGD 44.00

B165

No.9
Jet
, C. Terang* ,
C. Lembut*

( Rose AB )

MYR 128.00
SGD 44.00

B165

No.10
C. Baru* , Peridot ,
J
onquil
( Rose AB )

MYR 128.00
SGD 44.00