S077

Size  ( w x h )  :   11 mm  x  10 mm  - { 3 g x 5pcs }
RELEASED @ 12 jan 2024

S077

No.1
Lt. Rose , Jonquil

MYR   158.00
SGD   54.00

S077

No.2
Hyacinth , Crystal

MYR   158.00
SGD   54.00

S077

No.3
Lt. Topaz , Jonquil

MYR   158.00
SGD   54.00

S077

No.4
Emerald , Crystal

MYR   158.00
SGD   54.00

S077

No.5
Montana , Crystal

MYR   158.00
SGD   54.00

S077

No.6
Jet , Crystal

MYR   158.00
SGD   54.00

S077

No.7
Colorful Lembut

MYR   158.00
SGD   54.00

S077

No.8
Crystal

MYR   158.00
SGD   54.00