BB297

Size  ( w x h )  :  22 mm  x  22 mm  -  { 6 g }
RELEASED @ 8 NOV 2023

BB297
No. A
Amethyst , Tanzanite ,
Lt. Rose

MYR   66.00
SGD   22.00