BB100

Size  ( w x h )  :   28 mm  x 28  mm  - { 6 g }
RELEASED @ 9 JUl 2019

BB100

No.A
Peridot , Violet ,
Lt. Rose

MYR   62.00
SGD   22.00

BB100

No.B
Lt. Rose , Peach ,
Lt. Topaz , Peridot ,
Aqua , Violet

MYR   62.00
SGD   22.00