Size  ( w x h )  :  48 mm  x  25 mm  -  { 6 g }
RELEASED @ 26 may 2022

LL110
No. A
Lt. Rose , Violet ,
Lt. Topaz
( Aqua AB )

MYR   74.00
SGD   26.00