SCBB192

Size  ( w x h )  :   41 mm  x  41 mm  -  { 14 g }
RELEASED @ 1 may 2021

SCBB192

No. A
Lt. Siam , Peach ,
Jonquil
( Rose AB )

MYR   140.00
SGD   48.00

SCBB192

No. B
Fuchsia , Crystal ,
Lt. Rose
( Rose AB )

MYR   140.00
SGD   48.00

SCBB192

No. C
Jet , Blk. Diamond ,
Crystal
( Crystal AB )

MYR   140.00
SGD   48.00