B314

Size  ( w x h )  :   29 mm  x 37  mm  -  { 5 g }
RELEASED @ 12 JAN 2024

B314
No.1
Fuchsia , Lt. Rose ,
Aqua
( Crystal AB )

MYR   88.00
SGD   30.00

B314
No.2
Lt. Rose , Violet ,
Peridot
( Crystal AB )

MYR   88.00
SGD   30.00

B314
No.3
Topaz , Jonquil ,
Blk. Diamond
( Crystal AB )

MYR   88.00
SGD   30.00

B314
No.4
Peridot , Lt. Col ,
Jonquil
( Crystal AB )

MYR   88.00
SGD   30.00

B314
No.5
Montana , Aqua ,
Lt. Rose
( Crystal AB )

MYR   88.00
SGD   30.00

B314
No.6
Blue Zircon ,
Crystal , Blk. Diamond
( Crystal AB )

MYR   88.00
SGD   30.00

B314
No.7
Lt. Siam , Vin.Rose ,
Crystal
( Crystal AB )

MYR   88.00
SGD   30.00

B314
No.8
Crystal
( Crystal AB )

MYR   88.00
SGD   30.00