G32036

Size  ( w x h )  :   15 mm  x  13 mm  -  { 3 g }
RELEASED @ 26 Mar 2024

G32036

No.1
Amethyst , Peach

MYR   32.00
SGD   12.00

G32036

No.2
Topaz , Lt. Topaz

MYR   32.00
SGD   12.00

G32036

No.3
Emerald , Peridot

MYR   32.00
SGD   12.00

G32036

No.4
Olivine , Lt. Rose

MYR   32.00
SGD   12.00

G32036

No.5
Lt. Sapphire , Lt. Amethyst

MYR   32.00
SGD   12.00

G32036

No.6
Blue Zircon , Rose

MYR   32.00
SGD   12.00

G32036

No.7
Jet , Blk. Diamond

MYR   32.00
SGD   12.00

G32036

No.8
Crystal

MYR   32.00
SGD   12.00