G42015

Size  ( w x h )  :   27 mm  x 19  mm  - { 5 g }
RELEASED @ 18 may 2019

G42015

No.1
Fuchsia , Rose ,
Lt. Rose
( Lt. Siam AB )

MYR   42.00
SGD   14.00

G42015

No.2
Montana , Tanzanite ,
Lt. Rose
( Crystal AB )

MYR   42.00
SGD   14.00

G42015

No.3
Aqua , Violet ,
Lt. Rose
( Lt. Rose AB )

MYR   42.00
SGD   14.00

G42015

No.4
Lt. Siam , Hyacinth ,
Peach
( Crystal AB )

MYR   42.00
SGD   14.00

G42015

No.5
Blk. Diamond , Lt. Rose ,
Crystal
( Crystal AB )

MYR   42.00
SGD   14.00

G42015

No.6
Lt. Rose , Violet ,
Peridot
( Crystal AB )

MYR   42.00
SGD   14.00

G42015

No.7
Colourful Terang* ,
Colourful Lembut*
( Crystal AB )

MYR   42.00
SGD   14.00

G42015

No.8
Crystal
( Crystal AB )

MYR   42.00
SGD   14.00